بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.))

پیام:
چکیده:

کاربردهای روزافزون اکسید روی توده‌ای و نانو می‌تواند، سبب آلوده شدن گسترده محیط زیست گیاهان به این مواد ‌گردد. در این مطالعه تاثیر اکسید ‌روی توده‌ای تجاری (اندازه <1000 نانومتر) و نانواکسید‌ روی (اندازه معادل 25 نانومتر) بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های تنباکو، بررسی شد. بذرها در یک طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار، تحت تیمار 10 سطح (2000، 1000، 500، 100، 50،10، 5،2/5 ،0/2 ،0/04 پی‌پی‌ام) از دو فرم اکسید روی (توده‌ای و نانو) و آب دوبار تقطیر به عنوان شاهد، قرار گرفتند و جوانه‌زنی در مدت 14 روز و نیز برخی صفات کمی و کیفی در روز ‌21 رشد گیاهچه‌ها بررسی شدند. بر اساس نتایج، تیمارها بر ‌درصد جوانه‌زنی نهایی و زمان رسیدن به 50 درصد جوانه‌زنی، اثر مثبت نداشتند، اما میانگین زمان و ضریب یکنواختی جوانه‌زنی، تحت ‌تاثیر غلظت‌های بالا (به ویژه برای فرم نانو) افزایش یافتند. تیمارهای فرم نانو از 50 به بعد و توده‌ای از 100 پی‌پی‌ام به بعد، محدودکننده طول هیپوکوتیل بوده، درحالی که اثر مهاری بر طول ریشه‌چه از سطوح پایین‌تر فرم توده‌ای (0/2پی‌پی‌ام به بعد) و در تمام سطوح نانو فرم، نمودار گردید. اغلب تیمارها به ویژه در غلظت‌های بالا، بر‌ شاخص‌ طول هیپوکوتیل نسبی، شاخص تحمل ریشه‌چه، شاخص تحمل جوانه‌زنی، شاخص تحمل طول گیاهچه و ضریب آلومتری تاثیر منفی گذاردند و این اثر مهاری در سطوح پایین‌تری از فرم نانو نسبت به فرم توده‌ای اتفاق افتاد. کاهش رنگ لپه‌ها و خوابیدگی گیاهچه‌ها در غلظت‌های بالاتر از 10 پی‌پی‌ام، می‌تواند به‌دلیل کاهش کلروفیل و تغییر در میزان تنظیم‌کننده‌های رشد، اتفاق افتاده باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
369 -380
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072419 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.