بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.))

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کاربردهای روزافزون اکسید روی توده ای و نانو می تواند، سبب آلوده شدن گسترده محیط زیست گیاهان به این مواد گردد. در این مطالعه تاثیر اکسید روی توده ای تجاری (اندازه <1000 نانومتر) و نانواکسید روی (اندازه معادل 25 نانومتر) بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های تنباکو، بررسی شد. بذرها در یک طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار، تحت تیمار 10 سطح (2000، 1000، 500، 100، 50،10، 5،2/5 ،0/2 ،0/04 پی پی ام) از دو فرم اکسید روی (توده ای و نانو) و آب دوبار تقطیر به عنوان شاهد، قرار گرفتند و جوانه زنی در مدت 14 روز و نیز برخی صفات کمی و کیفی در روز 21 رشد گیاهچه ها بررسی شدند. بر اساس نتایج، تیمارها بر درصد جوانه زنی نهایی و زمان رسیدن به 50 درصد جوانه زنی، اثر مثبت نداشتند، اما میانگین زمان و ضریب یکنواختی جوانه زنی، تحت تاثیر غلظت های بالا (به ویژه برای فرم نانو) افزایش یافتند. تیمارهای فرم نانو از 50 به بعد و توده ای از 100 پی پی ام به بعد، محدودکننده طول هیپوکوتیل بوده، درحالی که اثر مهاری بر طول ریشه چه از سطوح پایین تر فرم توده ای (0/2پی پی ام به بعد) و در تمام سطوح نانو فرم، نمودار گردید. اغلب تیمارها به ویژه در غلظت های بالا، بر شاخص طول هیپوکوتیل نسبی، شاخص تحمل ریشه چه، شاخص تحمل جوانه زنی، شاخص تحمل طول گیاهچه و ضریب آلومتری تاثیر منفی گذاردند و این اثر مهاری در سطوح پایین تری از فرم نانو نسبت به فرم توده ای اتفاق افتاد. کاهش رنگ لپه ها و خوابیدگی گیاهچه ها در غلظت های بالاتر از 10 پی پی ام، می تواند به دلیل کاهش کلروفیل و تغییر در میزان تنظیم کننده های رشد، اتفاق افتاده باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
369 تا 380
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072419 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!