بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)

پیام:
چکیده:

به منظور ارزیابی رفتار جوانه زنی بذر گل حسرتتحت شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چینه بندی (پرایمینگ) در سه سطح (چینه بندی گرمایی، چینه بندی سرمایی و شاهد)، اسیدجیبرلیک در دو سطح (صفر و 500 پی پی ام) و دماهای انکوباسیون در 8 سطح (2، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس) بود. پس از اعمال تیمارهای چینه بندی، تیمار اسیدجیبرلیک اعمال و سپس ارزیابی واکنش جوانه زنی بذر در دماهای ثابت درون ژرمیناتور انجام گرفت. درصد، سرعت، یکنواختی و میانگین زمان جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. تنها در تیمار چینه بندی گرمایی، جوانه زنی انجام شد. اثر دما بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود. جوانه زنی با روند بسیار کندی آغاز شد، پس از قرارگرفتن بذرها در دماهای انکوباسیون، حداقل 40 روز طول کشید تا اولین جوانه ها ظاهر شوند. با افزایش دما در بازه دمایی 5 تا 15 درجه سلسیوس درصد جوانه زنی افزایش یافت و پس از آن با افزایش دما از 15 درجه به بعد کاهش درصد جوانه زنی مشاهده شد و در 25 درجه سلسیوس جوانه زنی متوقف گردید. یکنواختی جوانه زنی در دمای 20 درجه سلسیوس بیش تر از سایر دماها بود. بالاترین میانگین زمان جوانه زنی در 20 درجه و کم ترین آن در 15 درجه سلسیوس به دست آمد. اسیدجیبرلیک (به صورت منفرد) اثری روی جوانه زنی نداشت. بر اساس تخمین دو مدل برازش داده شده، دماهای پایه، مطلوب و حداکثر به ترتیب در دامنه (1/72-1/38)، (16/10-12/75) و (25/65-24/12) درجه سلسیوس به دست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
399 -410
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072421 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.