اثر عوامل محیطی بر برخی جنبه های جوانه زنی بذر دو جمعیت علف هرز توق (Xanthium strumarium L)

پیام:
چکیده:

به منظور مطالعه رفتار جوانه زنی دو جمعیت علف هرز توق آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملآ تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. رفتار جوانه‌زنی دو جمعیت توق در سطوح مختلف خشکی‌، شوری، دماهای ثابت و دماهای متناوب (روز/شب)، دوره‌های مختلف روشنایی/ تاریکی و دماهای بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا قوه نامیه و وزن هزاردانه بذور جمع‌آوری شده دو جمعیت کرج و اهواز تعیین و سپس درصد جوانه‌زنی بذور این علف هرز در پاسخ به تیمارهای فوق‌الذکر اندازه‌گیری شدند. با افزایش شدت خشکی و شوری درصد جوانه‌زنی، در هر دو جمعیت به طور معنی‌داری کاهش یافت، اما مقاومت توده اهواز در برابر تنش شوری و خشکی بیش تر بود. جوانه‌زنی بذور توده کرج و اهواز در پتانسیل اسمزی 4/0- مگاپاسگال به ترتیب 50/25و 61/75درصد و در شوری300 میلی‌مولار کلرید سدیم به ترتیب 10/75و 18/5درصد بود. در بین دماهای ثابت بیش ترین درصد جوانه‌زنی توده کرج (85/25درصد) و توده اهواز (87/75درصد) در دمای 30 درجه سلسیوس بود. در بین دماهای متناوب، بیش ترین درصد جوانه‌زنی توده کرج (93/25 درصد) و توده اهواز (96/75درصد) در دماهای روز/شب 20/35درجه سلسیوس ثبت شد. قرارگیری بذور توق در دماهای بالاتر از 100 درجه سلسیوس باعث کاهش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی آن‌ها شد، اما مقاومت توده اهواز بیش تر بود. با استفاده از نتایج این تحقیق شاید بتوان از روش‌های غیرشیمیایی مدیریت این علف هرز از جمله غرقاب، کنترل مکانیکی، دمایی، آفتاب دهی و استفاده از خاک پوش جهت کنترل آن استفاده کرد که مدت زمان غرقاب و کنترل دمایی و آفتاب دهی خاک بهتر است برای جمعیت اهواز بیش تر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
411 -425
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072422 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.