ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از عفونت های ادراری زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه در سال 1395

پیام:
چکیده:
زمینه

باکتری استافیلوکوکوس ارئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی به شمار می رود. امروزه مقاومت به آنتی بیوتیک ها به دلیل مصرف بیش از حد، در حال افزایش می باشد و این مساله موجب نگرانی در سرتاسر جهان شده است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از نمونه های عفونت ادراری در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه بود.

روش کار

در این مطالعه مقطعی-توصیفی، 100 جدایه استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمایش های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری، با تکثیر ژن ترمونوکلئاز اختصاصی گونه (nuc) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) به عنوان استافیلوکوکوس ارئوس شناسایی شدند. جهت تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های استافیلوکوکوس ارئوس از روش کربی بوئر استفاده شد.

یافته ها

بیشترین مقاومت جدایه های استافیلوکوکوس ارئوس مورد آزمایش به ترتیب در برابر آنتی بیوتیک های متی سیلین (96%)، پنی سیلین (96%) و سفکسیم (92%) مشاهده شد. بیشترین حساسیت جدایه های استافیلوکوکوس ارئوس در برابر آنتی بیوتیک کوتریموکسازول (84%) مشاهده شد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق، مقاومت بالای آنتی بیوتیکی را در جدایه های بیمارستانی استافیلوکوکوس ارئوس نشان می دهد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های رایج باید از تجویز بدون نسخه و استفاده غیرضروری از آنتی بیوتیک های در دسترس اجتناب نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
106 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.