تاثیر 8 هفته تمرین هوازی توام با ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر مارکر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدان تام در موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه

فشار اکسایشی تعادل ردوکس را مختل و موجب بروز بیماری‌های مختلف می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در شرایط هیپوکسی متناوب بر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام در موش‌های صحرایی بود.

روش‌کار

تعداد 40 سر موش صحرایی با میانگین وزنی20±220 گرم، به طور تصادفی در 4 گروه 10 تایی: کنترل (C)، هیپوکسی (H)، تمرین (T)، تمرین توام با هیپوکسی (T+H) تقسیم‌بندی شدند. شرایط هیپوکسی، متناوب و نورموباریک و شرایط تمرین هوازی سرعت 26-22 متر در دقیقه با شیب 6 درجه نوارگردان به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته طراحی شد. نمونه‌های خونی جهت اندازه‌گیری میزان پلاسمایی مالون‌دی‌آلدئید (MDA) و ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام (TAC) گرفته شد. داده‌ها با روش آماری Anovaیکراهه با آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شدند.

یافته‌ها

نتایج نشان داد شاخص MDA درگروه تمرین در مقایسه با سایر گروه‌ها کاهش معنی‌داری داشت (001/0 =, P634/19F=) ولی بین گروه C با H (984/0 =P) C با ترکیب T+H (997/0 =P) و H با ترکیب T+H (824/0 =P) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. هم‌چنین ظرفیت TAC، درگروه تمرین در مقایسه با سایر گروه‌ها افزایش معنی‌داری داشت (001/0 = ,P388/7F=). ولی بین گروه C با H (368/0 =P) C با ترکیب T+H (996/0 =P) و H با ترکیب T+H (837/0 =P) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری

نتایج نشان داد فعالیت ورزشی هوازی به تنهایی، نسبت به فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی به کاهش پراکسیداسیون لیپید منجر می‌شود و از فشار اکسایشی بیشتر جلوگیری می‌کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073632 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!