تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش های داده کاوی و آماری در منطقه یاسوج-سی سخت

پیام:
چکیده:
با افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی نیاز به منابع آبی به شدت افزایش یافته و منابع آب زیرزمینی، بیش از پیش، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تهیه نقشه پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از دو مدل داده کاوی جنگل تصادفی (RF) و آماری رگرسیون خطی تعمیم یافته (GLM) در محدوده یاسوج-سی سخت می باشد. بدین منظور لایه های اطلاعاتی شامل درجه شیب، جهت شیب، طول شیب، ارتفاع از سطح دریا، شاخص رطوبت توپوگرافی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، بارندگی، کاربری اراضی، سنگ شناسی، شاخص موقعیت توپوگرافی و شاخص قدرت جریان به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی تعیین شده و در نرم افزار ArcGIS و SAGAGIS رقومی و تهیه شدند. از پراکنش 362 چشمه موجود در سطح منطقه، 70 درصد (253 چشمه) به عنوان چشمه های آموزشی و 30 درصد (109 چشمه) به عنوان چشمه های آزمایشی استفاده گردید. نتایج نشان داد که سطح طبقات حضور آب زیرزمینی با پتانسیل کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد در نقشه حاصل از روش جنگل تصادفی به ترتیب 78/37، 22/22، 89/18 و 11/21 درصد و در روش رگرسیون خطی تعمیم یافته به ترتیب 49/14، 04/32، 11/31 و 36/22 درصد می باشد. همچنین با حساسیت سنجی عوامل موثر در هر دو روش، عامل های بارندگی، ارتفاع از سطح دریا و فاصله از گسل حساس ترین عوامل تعیین شدند. ارزیابی دقت مدل های داده کاوی مورد استفاده در این تحقیق نیز با استفاده از منحنی عملکرد نسبی (ROC) مورد سنجش قرار گرفت. سطح زیر منحنی (AUC) برای دو مدل RF و GLM به ترتیب 92 % و 65 % درصد را نشان می دهد، بنابراین دقت مدل جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه بیشتر از مدل رگرسیون خطی تعمیم یافته است. مدل های نوین داده کاوی و آماری در تلفیق با GIS برای پتانسل یابی منابع آب زیرزمینی می تواند برای مدیریت پایدار، مورد توجه طراحان و تصمیم گیران طرح های توسعه ای واقع گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
609 -623
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073824 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.