فعالیت ضدمیکروبی فیلم نانورس حاوی اسانس نارنج (Citrus aurantium) بر عوامل بیماری زای منتقل شده در فرآورده های شیلاتی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

در سال های اخیر فیلم ها و پوشش های خوراکی که قابل خوردن بوده و بطور قابل توجهی بار میکروبی و ایمنی غذا را کنترل می کنند، مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه تاثیر استفاده از فیلم نانورس اسانس نارنج (Citrus aurantium) علیه پاتوژن های بیماری زای لیستریا مونوسیتوژنز، ویبریو پاراهمولیتیکوس، استرپتوکوکوس اینیایی و سالمونلا تایفی در فرآورده های شیلاتی شامل: سوریمی کپور نقره ای، سوسیس کپور علفخوار و توفوی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

 فیلم نانورس با استفاده از انحلال آلژینات سدیم و سدیم ژلاتین جامد ساخته شد. محلول فیلم با 2/0، 4/0 و 6/0 درصد (حجمی/ حجمی) اسانس نارنج مخلوط شد. بار باکتریایی در فرآورده های ماهی در روزهای صفر، 7 و 14 در دمای 4 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

 بار میکروبی در تیمارهای 2/0، 4/0 و 6/0 درصد اسانس نارنج در سوریمی کپور نقره ای، سوسیس کپور علفخوار و توفوی کپور معمولی از روز صفر تا چهاردهم، به شکل معنی دار افزایش یافت (05/0P<). میزان باکتری های مورد بررسی در فرآورده های شیلاتی، در تیمارهای 4/0 و 6/0 درصد اسانس نارنج در مقایسه با شاهد تا روز 14 در محدوده مجاز قرار داشت. بار باکتریایی در سایر تیمارها در محصولات شیلاتی مختلف از محدوده مجاز خارج شد.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد تیمار 4/0 و 6/0 درصد اسانس نارنج قادر به کنترل بار میکروبی در فرآورده های کپور نقره ای، سوسیس کپور علفخوار و توفوی کپور معمولی بود و میزان این فعالیت علاوه بر درصد اسانس نارنج به نوع باکتری نیز وابسته بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073924 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.