ارتباط بین شلی عمومی مفصلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سطح فعالیت فیزیکی در دانش آموزان ایرانی

پیام:
چکیده:
هدف

شلی عمومی مفصلی به افزایش فیزیولوژیک در دامنه حرکتی اطلاق می شود که تحت تاثیر عواملی از جمله سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت اجتماعی اقتصادی تغییر می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین شلی عمومی مفصلی با سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در دانش آموزان ایرانی بود.

مواد و روش ها

 782 نفر دانش آموز دختر و پسر سالم (رده سنی7- 18سال)، به روش نمونه گیری با روش خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. شلی عمومی مفصلی توسط معیار بی تون ارزیابی شد. سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی توسط پرسش نامه سنجیده شدند. افراد از طریق پرسش نامه با توجه به انجام ورزش های باشگاهی، ورزش ژیمناستیک و شرکت در کلاس موسیقی مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

 نمره کلی بیتون با سطح فعالیت فیزیکی ارتباط مسقیمی داشت (01/0>P). رابطه ای بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی و نمره کلی بیتون مشاهده نشد (05/0<P). سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دارای توان پیش بینی شلی عمومی مفصلی نبودند (05/0<P). بین نمره کلی بیتون و انجام ورزش ژیمناستیک ارتباط مستقیم معنی داری وجود داشت (05/0>P) در حالی که ارتباط بین نمره کلی بیتون و شرکت در کلاس موسیقی به صورت معکوس معنی دار شد (05/0>P).

نتیجه گیری

 طبق نتایج در جامعه ایرانی مورد مطالعه ارتباطی بین شلی عمومی مفصلی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی مشاهده نشد. هر چند با افزایش سطح فعالیت فیزیکی، شلی عمومی مفصلی افزایش یافت. با توجه به ارتباط بین فعالیت هایی از قبیل ورزش ژیمناستیک و شرکت در کلاس موسیقی با شلی عمومی مفصلی، بررسی دقیق تر نقش این عوامل در شلی عمومی مفصلی در رده سنی دانش آموزان توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
114 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074009 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.