اثیر 12 هفته تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی بر سطوح کمرین، امنتین و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
چکیده:
هدف

تمرینات منظم ورزشی برای پیشگیری و درمان دیابت نوع2 مفید می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12هفته تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر سطوح کمرین و امنتین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

مواد و روش ها

 در پژوهش کار آزمایی بالینی حاضر، 20 بیمار مبتلا به دیابت نوع2 به صورت تصادفی در دو گروه تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی (10نفر) و کنترل (10نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه تمرینی 12هفته تمرین هوازی-مقاومتی را 3 جلسه در هفته با شدت مشخص (مقاومتی: 70-60% یک تکرار بیشینه، هوازی: 70-60% ضربان قلب بیشینه) اجرا کردند. به منظور اندازه گیری کمرین، امنتین، مقاومت به انسولین و گلوکز ناشتا، نمونه گیری خونی قبل و پس از 12هفته برنامه تمرینی، به عمل آمد.

یافته ها

 بعد از 12 هفته، سطوح کمرین (01/0=p)، مقاومت به انسولین (01/0=p) و گلوکز ناشتا (001/0=p) در گروه تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش و حداکثر اکسیژن مصرفی (001/0=p) به طور معناداری افزایش یافت. تغییر معنی داری در سطوح امنتین (37/0=p) مشاهده نشد.

نتیجه گیری

 12 هفته تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 سطوح کمرین، مقاومت به انسولین و گلوکز ناشتا را کاهش می دهد اما تاثیری بر سطوح امنتین این بیماران ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074014 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!