مقایسه ی الگوهای پردازش حسی خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم با همتایان بهنجار آن ها

پیام:
چکیده:
هدف

بسیاری از والدین دارای فرزند اتیسم به دلیل یکسان بودن ژنتیک و محیط فرزند سالم و اتیسم خود نگران وجود بعضی از علائم بالینی اختلال اتیسم ازجمله اختلال پردازش حسی در فرزندان سالمشان می باشند. هدف از این پژوهش مقایسه ی الگوهای پردازش حسی خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم با همتایان بهنجار آن ها بود.

مواد و روش ها

در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، دو گروه نمونه شامل 17 خواهر یا برادر سالم فرد دارای اتیسم و 17 همتای بهنجار در رده ی سنی 5-12 سال شرکت کردند. جهت ارزیابی پس از  اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از والدین کودکان خواسته شد که پرسش نامه وضعیت حسی دانSensory Profile (SP)  که دارای 9 فاکتور است را برای فرزند خود تکمیل نمایند.

یافته ها

  نتایج آماری نشان داد بین دو گروه خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم و همتایان بهنجار آن ها در هیچ یک از فاکتورها اختلاف معنادار نبوده است (05/0p<).

نتیجه گیری

 با استناد به یافته های به دست آمده در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم الگوهایی مشابه کودکان بهنجار در پردازش حسی دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
164 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074015 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.