بررسی عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار: یک مطالعه مورد شاهدی

پیام:
چکیده:
مقدمه

حدود 90 درصد از موارد ابتلا به دیابت در دوران بارداری، به دلیل دیابت بارداری است. عوارض دیابت بارداری، ضرورت بررسی دقیق عوامل خطر را مورد تاکید قرار می دهند؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار انجام شد.

مواد و روش کار

مطالعه تحلیل (مورد- شاهدی) حاضر روی 279 زن باردار مبتلا به دیابت بارداری و 346 زن باردار غیردیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر، جنوب غرب ایران، طی سال های 1397- 1396 انجام شد. نمونه گیری به روش غیر تصادفی و آسان صورت گرفت. مشخصات دموگرافیک و اطلاعات در مورد عوامل خطر دیابت بارداری با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های T، کای دو و رگرسیون لجستیک چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در مطالعه حاضر 625 زن باردار با میانگین سنی(5/49 ± 27/88) سال شرکت کردند. در این مطالعه در تحلیل تک متغیره، سابقه نوزاد ماکروزوم، سابقه دیابت بارداری در بارداری های قبلی، سابقه دیابت بارداری در خانواده، سابقه دیابت نوع 2 در خانواده و سابقه پره اکلامپسی به عنوان عوامل خطر دیابت بارداری شناخته شدند. در مدل نهایی لجستیک سابقه دیابت بارداری و سابقه دیابت نوع 2 در خانواده بعنوان عامل خطر شناخته شدند.

بحث و نتیجه گیری

به دلیل بروز بالای عوارض و عواقب نامطلوب دیابت در بارداری، طراحی یک سیستم مراقبتی ویژه در مراکز خدمات سلامتی برای مادران باردار به ویژه مادران با سابقه دیابت بارداری در بارداری های قبلی و سابقه دیابت نوع 2 در خانواده، جهت پیشگیری از پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی دیابت بارداری پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
559 -567
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074667 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!