تاثیر مصرف مکمل سیر لیمو و تمرین هوازی بر سطح سرمی CRP و فیبرینوژن در مردان دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 مطالعات اخیر نشان می دهند عوامل التهاب ناشی از چاقی به عنوان ریسک فاکتورهایی برای بیماری قلبی عروقی به شمار می روند. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین و تاثیر 6 هفته مصرف مکمل سیر لیمو و تمرین هوازی بر سطح پلاسمایی CRP و فیبرینوژن مردان دارای اضافه وزن بود.
 

روش بررسی

این مطالعه نیمه تجربی که در سال1396در دانشگاه قم انجام شد، 32 مرد چاق غیر ورزشکار با میانگین سنی 66/5±75/24 سال و شاخص توده بدن 6/4±72/30 کیلوگرم بر متر مربع بدن، به صورت تصادفی ساده در چهار گروه؛ تمرین (8 نفر)، مکمل (8 نفر)، تمرین+ مکمل (7 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین و تمرین + مکمل به اجرای 6 هفته تمرین هوازی با شدت 7460 درصد ضربان قلب بیشینه (سه جلسه در هفته) پرداختند، هم چنین گروه مکمل و تمرین + مکمل نیز 6 هفته مکمل سیر لیمو روزانه به میزان 30 سی سی  بعد از نهار دریافت کردند. در این مدت گروه کنترل طی 6 هفته تحت هیچ تمرین و مکملی قرار نگرفت، از آزمودنی ها نمونه گیری خونی برای اندازه گیری CRP و فیرینوژن و آزمون های عمومی شامل؛ قد، وزن، درصد چربی، نسبت کمر به باسن در دو مرحله قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در شرایط ناشتا به عمل آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک سویه و تی وابسته تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته ها:  نتایج حاصل از تحقیق کاهش معنی داری درصد چربی  را در گروه مکمل (035/=p) پس از 6 هفته مکمل گیری نشان داد، هم چنین میزان CRP و فیبرینوژن در گروه تمرین مکمل و گروه مکمل پس از این دوره کاهش معنی داری را نشان داد، به نحوی که میزان CRP در گروه تمرین مکمل 27 درصد، در گروه مکمل 26 درصد و میزان فیبرینوژن در گروه تمرین مکمل 38 درصد و در گروه مکمل 29 درصد کاهش معنی داری داشت.
 

نتیجه گیری

با توجه به کاهش معنی دار در مقادیر شاخص های التهابی در این تحقیق به نظر می رسد ترکیب تمرین هوازی و مکمل  سیر لیمو احتمالا می تواند در بهبود این شاخص های التهابی موثر و احتمال خطر بیماری قلبی عروقی را در افراد چاق کاهش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
795 -806
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.