توسعه اشتغال دانش‏بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی بر اساس روش داده بنیاد

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی توسعه اشتغال دانش بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای و از نظر روش تحقیق، از نوع آمیخته کیفی و کمی بود. در مرحله اول، از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به‏منظور تبیین توسعه اشتغال دانش بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی استفاده شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا با موضوع توسعه اشتغال دانش بنیان در بخش تعاون و تعاونی های کشاورزی استان آذربایجان شرقی نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، 15 نفر از این افراد به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی استان آذربایجان شرقی بودند که نمونه آماری بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تاییدی برابر 250 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق‏ساخته بر اساس مدل پارادایم و مقوله های فرعی و مفاهیم مرحله کیفی پژوهش استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که همه مدل های تاییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074902 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.