بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین)

پیام:
چکیده:

طرح روستاهای هدف گردشگری علاوه بر تاثیراتی که بر اقتصاد و اجتماع و فرهنگ روستای محل اجرا می گذارد تاثیرات قابل ارزیابی بر محیط اطراف، روستاهای هم جوار و حتی منطقه جغرافیایی خود دارد. بررسی در این اثرات می تواند در حل مشکلات نهادینه سازی گردشگری در روستاهای هدف کمک شایانی کند و همچنین در مدیریت اثرات چالش ها و فرصت های این هم جواری نیز موثر خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی -فرهنگی هم جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای هدف گردشگری روئین است. جامعه آماری شامل دو روستای هم جوار روئین است که تعداد 300 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تصادفی انتخاب شدند. در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به کارگیری پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها ازنظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ برای ابعاد مختلف تامین شد. توصیف آماره ها و میانگین ها، داده های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS تحلیل شده است. مطابق نتایج حاصل از پژوهش هم جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای روئین تاثیرات اقتصادی با میانگین 418/3 را مثبت ارزیابی می شود. درزمینه اجتماعی و فرهنگی با میانگین 9321/2 به طورکلی روندی نسبی و میانه ی رو به نزول نسبت به میانه نظری در نظر گرفته شده دارد؛ گردشگری روستایی در روستای هدف گردشگری روئین توانسته بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ روستاهای مجاور محمودی و عراقی تاثیرات قابل ارزیابی داشته باشد. درنهایت پیشنهاد می شودکه بستر سازی برای تشکیل و تقویت منطقه گردشگری جایگزین توجه به یک روستای خاص در جهت گردشگری باشد تا اولا میزان مشارکت افزایش یابد و در نهایت انتفاع در زمینه درآمد های گردشگری بین اهالی روستاهای درگیر در مساله گردشگری با توجه به میزان کارایی و تاثیر آنها تقسیم شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2075394 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.