بررسی و آنالیز حادثه منجر به نقص عضو حین تعمیر بیل مکانیکی به روش ترکیبی Tripod Beta و SCAT در یک پروژه سدسازی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آنالیز علل حوادث و انجام اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از رخداد مجدد حوادث با علل وقوع مشابه، امری ضروری است طوریکه صنایع کوچک و بزرگ، در تمام فصول صنعتی شدن با آن روبرو هستند. مطالعه حاضر به منظور آنالیز علل یک حادثه منجر به نقص عضو در یک پروژه سدسازی با روش ترکیبیTripod Beta-SCAT انجام گردید.

روش بررسی

داده های گردآوری شده یک حادثه بحرانی به روش ترکیبی  Tripod Beta-SCAT، تجزیه و تحلیل شده است. به این معنا که علل واسط و ریشه ای منتج از آنالیز باTripod Beta به همراه اقدامات کنترلی پیشنهادی، در جدول علت و معلولی SCAT جایگذاری و نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه گردآوری و تاثیر علل وقوع حوادث از طریق آزمون کای دو و رتبه بندی آنها از طریق آزمون فریدمن مشخص و بر اساس علل وقوع حادثه، اقدامات کنترلی تهیه و پیشنهادات ارایه گردید.

یافته ها

مهمترین علت سطحی بروز حادثه، " بلندکردن نامناسب دستگاه" (با میانگین رتبه 2/69)"، مهمترین علت ریشه ای ، " فرسایش و استهلاک بیش از حد بیل مکانیکی" (با میانگین رتبه 4/55)" و مهمترین اقدام کنترلی،" نظارت، بازرسی و کنترل عملیات (با میانگین رتبه 5/05)" بود. همچنین بین علل سطحی و ریشه ای ارتباط معنی دار وجود داشت.

نتیجه گیری

 روش ترکیبی در بسیاری از موارد نیاز سازمان های مختلف را برآورده کرده و در حال حاضر یکی از مهمترین روش های ریشه یابی حوادث می باشد، لذا انجام مطالعات مشابه از قبیل ترکیب روش اسکات با سایر روش ها، در آنالیز علل حوادث پروژه های سدسازی پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076128 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!