پرسش نامه عمومی ارزیابی ارگونومیکی محیط اداری

پیام:
چکیده:
مقدمه

شرایط فیزیکی محیط کار تاثیر زیادی در سلامت کارمندان و کیفیت کاری آنان دارد. سنجش شرایط محیط کار اداری، می تواند مبنایی مناسب جهت بهبود شرایط ارگونومیکی محیط کار کارمندان باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، طراحی و روان سنجی پرسش نامه ای معتبر به منظور سنجش محیط کاری اداری است.

روش بررسی

با توجه به مبانی نظری ارگونومی و بررسی محیط اداری، پرسش نامه ی اولیه ی 22 سوالی سنجش محیط کاری اداری، طراحی شد. روایی صوری به صورت کیفی توسط 4 خبره و روایی محتوایی پرسش نامه (بررسی سوالات از لحاظ ضرورت، ارتباط، وضوح و سادگی) به روش کمی (CVRوCVI)، توسط 20 خبره بررسی شد. سپس پرسش نامه به 203 نفر از کارمندان اداری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ارائه شد و روایی سازه ای و پایایی پرسش نامه، از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار 24SPSS- ، تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار 24AMOS- و محاسبه ی شاخص هایAVEو CRبررسی شد.

یافته ها

براساس نتایج روایی محتوا، 21 سوال پرسش نامه تایید و 1 سوال رد شد. میانگین نسبت روایی محتوایی و میانگین شاخص روایی محتوایی به ترتیب 0.73 و 0.94 برآورد شد. نتایج بررسی روایی سازه ای و پایایی پرسشنامه نیز نشان می دهد که شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی قابل قبول و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 0.882 و نتایج شاخص های AVE و CR به ترتیب  0.57 و 0.96 است.

نتیجه گیری

پرسش نامه 21 سوالی سنجش محیط کاری اداری، روایی (صوری، محتوایی، سازه ای) و پایایی مناسبی برای ارزیابی شرایط محیط کاری اداری از لحاظ ارگونومی (بعد روان شناسی مهندسی) دارد و می تواند ابزار کارآمدی برای پژوهش های مرتبط باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076129 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!