تاثیر استرس شغلی بر روی بهره وری کارکنان یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز جنوب غرب کشور ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی بهره وری و سلامت شغلی کارکنان میزان استرس شغلی می باشد، به گونه ای که در سال های اخیر یک زنگ هشدار مبنی بر افت میزان بهره وری و بازده، ناشی از استرس تاکید شده است. هدف از این پژوهش تاثیر میزان استرس شغلی بر روی بهره وری کارکنان یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز جنوب غرب کشور است.

روش کار

به منظور بررسی استرس شغلی و بهره وری کارکنان از پرسشنامه ی استاندارد استرس شغلی موسسه انگلستان(HSE) و پرسشنامه بهره وری ساعتچی استفاده گردید که روایی و پایایی آنها تایید شده است. آنالیز های آماری مناسب در  نرم افزار SPSS نسخه  24 در سطح معنا داری 0/05 انجام  شد.

نتیجه

میانگین نمره استرس شغلی افراد 0/43±3/68 تعیین شده و به ترتیب36/4 و 63/6 درصد افراد داری میزان استرس کم و  بدون استرس بودند. نتایج نشان می دهد که بهره وری با استرس شغلی و هر  یک از شاخص های نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، تقاضا همبستگی معنا دار و معکوسی دارا می باشد (0/05p<). همچنین بهره وری  با هر یک از متغیرهای سن، سابقه ای کار و تحصیلات ارتباط معنا داری دارد(0/05p<).

نتیجه گیری

با توجه به اینکه بین میانگین استرس شغلی و بهره وری رابطه معنا دار و معکوسی وجود دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکی از استراتژی های افزایش میزان بهره وری افراد، کنترل میزان استرس شغلی و فاکتور های موثر بر آن در محیط کاری کارگران می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076133 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!