تاثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع توصیفی که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 200 نفر از همه مدیران مدارس ورزش استان تهران بود که به کمک  جدول کرجسی مورگان 187 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های رهبری اصیلWalumbwa, Luthanz, Avey, & Oke (2011) ، آمادگی برای تغییر سازمانی Holt, Armenakis, Feild, & Harris (2007) و سرمایه روان شناختی Luthanz, Norman, Avolio, & Avey (2008) استفاده شد. اعتبار درونی پرسش نامه ها توسط ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0، 82/0 و 86/0 به دست آمد. داده های تحقیق با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر رهبری اصیل بر سرمایه روان شناختی و آمادگی برای تغییر سازمانی، همچنین اثر سرمایه روان شناختی بر آمادگی برای تغییر سازمانی، مثبت و معنی دار بود. اثر میانجی سرمایه روان شناختی در رابطه رهبری اصیل با آمادگی برای تغییر سازمانی،  معنی دار بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
152 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.