رابطه عدالت سازمانی درک شده، جو اخلاقی مدارس و درگیری شغلی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای معلمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جو اخلاقی و عدالت سازمانی ادرک شده و درگیری شغلی معلمان با نقش میانجی اخلاق حرفه ای است. روش تحقیق، از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری می باشد. تمامی معلمان دوره اول متوسطه شهر تبریز به تعداد 1692 جامعه آماری تحقیق بودند و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید و 320 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عدالت سازمانی مورمن و نیهوف(2001)، جو اخلاقی فریچ(2000)، درگیری شغلی کانونگو(1982) ، اخلاق حرفه ای بیتمن و شل(2004) استفاده شد و روایی ابزارها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد که همه آن ها برازش خوبی داشتند. نتایج نشان می دهد جو اخلاقی، عدالت سازمانی ادراک شده، درگیری شغلی و اخلاق حرفه ای با یکدیگر رابطه دارند. همچنین اخلاق حرفه ای مابین درگیری شغلی و مراقبت و توجه، ابزاری و کارایی مداری از مولفه های جو اخلاقی و عدالت توزیعی و تعاملی از ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده نقش میانجی دارد و معلمان و مدیران ارشد عرصه تعلیم و تربیت می توانند با لحاظ اخلاقیات و ایجاد فضای آرام و توزیع عادلانه مزایا و تجدید نظر در رویه های توزیع موجبات دلبستگی و درگیری شغلی معلمان را فراهم آورند.

زبان:
فارسی
صفحات:
283 تا 303
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076192 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!