بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 98-1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

مشاوره فرآیندی کمک کننده است که در طی آن یک مشاور در تلاش است تا توانایی و قدرت تصمیم گیری صحیح را در داوطلب ایجاد نماید. با توجه به ضرورت راهنمایی تحصیلی دانشجویان و جایگاه خطیر استاد مشاور در رشد حرفه ای دانشجویان، این مطالعه باهدف بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از عملکرد اساتید مشاور صورت گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی مقطعی با مشارکت 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به صورت سرشماری انجام گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود و پایایی به روش آلفای کرونباخ و روایی صوری و محتوایی انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گردید.

نتایج

یافته های پژوهش نشان می دهد که 76.1 درصد دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور رضایت دارند. بیشترین میزان رضایت در گویه (رعایت اصول اخلاقی و رعایت احترام متقابل به دانشجویان) و کمترین میزان رضایت مربوط به گویه (امکان دسترسی به موقع به استاد مشاور) بود.

بحث و نتیجه گیری

بررسی ها نشان داد اکثریت دانشجویان شرکت کننده در مطالعه از رضایت خوبی برخوردار بودند. اساتید مشاور ماهر و باتجربه می توانند با ایجاد تغییرات، دگرگونی ها و مشاوره های تحصیلی مثبت، زمینه ساز تحولات شگرف در دانشجویان شوند. بنابراین پیشنهاد می شود تا مسئولین دانشگاه ها با انجام برنامه ریزی صحیح در انتخاب اساتید مشاور تخصصی و از طرفی با ایجاد انگیزه در اساتید مشاور، شاهد انجام هر چه موفقیت آمیزتر پروسه مشاوره دانشجویی گردند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076762 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.