تاثیر کپسول گرده خرما بر اختلال میل و تحریک جنسی زنان یائسه

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

از مشکلات شایع دوران یائسگی کاهش میل و برانگیختگی جنسی است که می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی زنان شود. با توجه به سوابق مبنی بر تاثیر گرده درخت خرما بر درمان ناباروری و افزایش میل جنسی مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کپسول گرده خرما بر تهییج و میل جنسی زنان یائسه انجام شد.

مواد و روش ها:

این یک مطالعه تصادفی، سه سوکور، کنترل شده با پلاسبو بود. 60 زن داوطلب واجد شرایط 40 تا 65 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه مصرف کننده کپسول گرده خرما و دارونما به مدت 35 روز قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در پژوهش، شاخص عملکرد جنسی زنان با تست (FSFI) بود که بخشی از آن میل جنسی و برانگیختگی جنسی را ارزیابی می کرد. در شروع و پس از درمان،  نمرات عملکرد جنسی این دو حیطه بررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS V.16 و با استفاده از آزمون‎های تی ‎تست (Independent t-test) و من‏ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها:

در انتهای مطالعه، تفاوت معنی‏داری در متوسط تغییر نمره میل جنسی (p=0/021) و تحریک جنسی (p=0/002) بین دو گروه مشاهده شد.
 
نتیجه گیری:

یافته ها نشان داد مصرف گرده خرما می تواند باعث بهبود میل و برانگیختگی جنسی در زنان یائسه شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
287
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076980 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.