مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 5.0 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از مطالعه فوق مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 0/5 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی بود.

روش اجرا

در این مطالعه کارازمایی بالینی دوسوکورتعداد 120بیمار که کاندید جراحی هرنی در بیمارستان ولیعصر اراک بودند وارد مطالعه شدند.بیماران به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول مارکایین 0/5 درصد 5 میلی گرم ودکسمدتومیدین 1 میکروگرم در کیلوگرم ، در گروه دوم مارکایین 0/5 درصد 5 میلی گرم و درگروه سوم پلاسبو ، بصورت زیرجلدی تزریق شد . فشار خون ، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن و میزان درد براساس مقیاس آنالوگ بصری درد در ریکاوری ودر ساعتهای 2 و 4 و6 و 12 و 24 ساعت پس از عمل و مقدار داروی مخدر مصرفی بعدازعمل و عوارضاحتمالی اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار spss 20 آنالیز گردید.

نتایج

درد در گروه مارکائین و دکسمدتومیدن از دو گروه دیگر کمتر بود و در گروه پلاسبو بیشتر بود(0/0001 =p). کمترین میزان مصرف مخدر در گروه مارکائین به همراه دکسمدتومیدین دیده شد (0/0001 =p).

نتیجه گیری

اضافه نمودن دکسمدتومیدین سبب کاهش درد و مخدر مصرفی بدون ایجاد عوارض جانبی در طی 24 ساعت بعد از عمل جراحی هرنی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077037 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.