تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن پروتئین های N-cadherin و β-catenin در بطن چپ قلب موش ها

پیام:
چکیده:
مقدمه

 مطالعات نشان داده است محرک های ورزشی پروتئین های قلبی را تحت تاثیر قرار می دهد و اجرای منظم ورزش هوازی با شدت متوسط می تواند نقش به سزایی بر روی پروتئین های قلبی داشته باشد. بنابراین، هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان Messenger RNA (mRNA) ژن پروتئین های ان-کادهرین و بتاکاتنین بطن چپ عضله ی قلبی موش های صحرایی نر نژاد Wistar بود.

روش ها

در این مطالعه، 24 سر موش صحرایی نر نژاد Wistar (هشت هفته ای) با میانگین وزن 33 ± 237 گرم به صورت تصادفی در سه گروه شاهد (8 = n)، شاهد هشت هفته ای (8 = n) و تمرین هوازی (8 = n) قرار گرفتند. گروه تمرین در یک برنامه هشت هفته ای تمرین هوازی (پنج جلسه در هفته 60-20 دقیقه ای با شدت 65 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) دویدن روی نوارگردان حیوانی (شیب صفر درصد و سرعت 23 متر/دقیقه) شرکت کردند و در چرخه ی فعالیت طبیعی گروه شاهد هیچ تغییری اعمال نشد. 24 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرینی، بخشی از بافت بطن چپ قلب موش ها برداشته شد و بیان mRNA ژن های ان-کادهرین و بتاکاتنین با استفاده از روش Real time-polymerase chain reaction (RT-PCR) بررسی شد. داده ها، با استفاده از آزمون One-way ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

بیان mRNA ژن پروتئین های بتاکاتنین و ان-کادهرین (001/0 = P) و میزان بیشینه ی اکسیژن مصرفی در گروه تمرین هوازی (001/0 = P) افزایش معنی داری یافت.

نتیجه گیری

به نظر می رسد تغییر معنی داری در بیان mRNA ژن های بتا کاتنین و ان-کادهرین و همچنین، افزایش VO2max، با اثرگذاری خود در سطح مولکولی، می تواند از عوامل بهبود عملکرد انقباضی کاردیومیست ها باشد که در کل ممکن است بر فعالیت بهینه ی قلب تاثیر مثبتی بگذارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1213 -1219
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077128 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.