ارتباط بین فاصله ی زمانی بین باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با نتایج جراحی بای پس عروق کرونر

پیام:
چکیده:
مقدمه

 جراحی بای پس عروق کرونر به همراه بای پس قلبی- ریوی با مکانیسم های مختلفی باعث تغییر در فیزیولوژی بدن می شود. در این میان، زمان کلامپ آئورت و بای پس قلبی- ریوی، عامل تاثیرگذاری بر نتایج جراحی می باشد. این پژوهش، با هدف تعیین ارتباط میانگین بازه ی زمانی باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با نتایج جراحی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر صورت گرفت.

روش ها

در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، 47 بیمار با بازه ی سنی 65-40 سال که تحت جراحی بای پس عروق کرونر با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس در بیمارستان شهید چمران اصفهان در بازه ی زمانی 5 ماهه در سال 1398 انجام شد. در این بیماران، بازه ی زمانی باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی اندازه گیری شد و به بررسی نتایج جراحی نظیر مرگ، فیبریلاسیون دهلیزی، مدت تهویه ی مکانیکی ریه، سطح تروپونین و Creatine kinase-MB (CKMB) پلاسما قبل از عمل، 12، 24 و 48 ساعت بعد از عمل و مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه پرداخته شد.

یافته ها

میانگین بازه ی زمانی باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با مرگ، فیبریلاسیون دهلیزی، سطح CKMB قبل از عمل، 12، 24 و 48 ساعت بعد از عمل و مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه ارتباط معنی داری نداشت. بین این بازه ی زمانی و سطح تروپونین قبل از عمل، 12، 24 و 48 ساعت بعد از عمل و مدت تهویه ی مکانیکی، ارتباط معنی داری برقرار بود.

نتیجه گیری

افزایش بازه ی زمانی باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی باعث افزایش زمان تهویه ی مکانیکی ریه می شود. با کاهش مدت زمان این بازه، می توان مدت تهویه ی مکانیکی ریه و عوارض ریوی بعد از عمل را کاست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1220 -1225
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077141 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.