اثر برند بر رفتار سرمایه گذار و ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تاثیر ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار، بر قصد سرمایه گذار به سرمایه گذاری و نقش ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی در این رابطه است، در پژوهش حاضر به تبعیت از ارزش ویژه برند مشتری- مدار آکار، از مدل ارزش ویژه سرمایه گذار -مدار، استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش جوانان تحصیلکرده در یکی از دانشگاه های ایران  است. نتایج برخی از مطالعات بیانگر آنند که، جوانان بر تصمیمات حساس خانواده ها و خرید آنها تاثیر می گذارند، این جنبه مورد علاقه برنامه ریزان شرکتی برای کسب وجوه مالی از بازارهای سرمایه بوده، تا بدانند چه چیزهایی در قلمرو مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری جوانان تاثیر می گذارد، و اینکه آیا می توان آنان را بعنوان سرمایه گذاران بالقوه، یا عامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری خانوداه ها به حساب آورد. بر این اساس در این پژوهش تعداد 69 دانشجوی مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1396 خورشیدی با نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند، و رفتار آنان در سرمایه گذاری بررسی شد. در این مطالعه، تاثیر ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار، بر قصد سرمایه گذار به سرمایه گذاری، و نقش ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی، بوسیله روش مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، مورد مطالعه واقع شد. یافته ها حاکی از آن است که، ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار بر قصد سرمایه گذاری بطور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش می تواند برای سیاست گذاران حوزه مالی و سرمایه گذاری، بعنوان نقشه راهی در جهت برنامه ریزی های آتی آنها باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
235 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077195 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.