تاثیرآموزش مهارت‎های زندگی بر سلامت روانی و ارتباط بین فردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
کودکان و نوجوانان در فرآیند رشد و بالندگی خود، مهارت های ارتباطی و نحوه ی مقابله با چالش های زندگی را یاد می گیرند که پایه‎ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می‎باشد. لذا پژوهش حاضر به ت‍اثیرآموزش مهارت‎های زندگی بر سلامت روانی و ارتباط بین فردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان پرداخته است.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده ونمونه آماری در این پژوهش معادل 86  نفربه حجم نمونه برآورد شده، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای نسبی بود است، و نمونه ی تحقیق شامل 240 نفر (120 نفر دختر و 120 نفر پسر) که به صورت تصادفی انتخاب شده‎اند. ابزار مورد استفاده ازآزمون GHQ و پرسشنامه محقق ساخته 25 سوالی(با تایید اعتبار و روایی آلفای کرانباخ و سطح 80٪)استفاده شد.وجهت بررسی فضیه ها از تحلیل کواریانس چند متغیری همراه با تحلیل کواریانس ساده استفاده شد و سپس تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت گرفت.
نتایج
نتایج نشان می‎دهد که خرده مقیاس اضطراب و افسردگی به طور قابل توجهی متفاوت است و میزان اقسردگی افرادی که آموزش دیده‎اند کمتر از افراد آموزش ندیده هستند. اما اختلاف در دو خرده مقیاس اختلالات جسمی ‎و عملکرد اجتماعی معنی دار نیست.
نتیجه گیری
به طور کلی آموزش مهارت‎های زندگی در دانش آموزان متوسطه دوم (دختر و پسر) در کردستان موثر بود. میزان مهارت‎های زندگی دانش آموزان آموزش دیده بیشتر از میزان مورد انتظار بود و تفاوت معنی دار بود. در این پژوهش همچنین تاثیر آموزش در ارتباط بین فردی تایید شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -221
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077551 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.