ارزیابی کارایی محل تجمع ایمن در هنگام وقوع بحران: یک مطالعه موردی در شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در مدیریت بحران، مکان گزینی محل تجمع ایمن برای کاهش آسیب پذیری می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی کارایی محل های تعیین شده برای تجمع ایمن در هنگام وقوع بحران در یکی از نواحی شهر تهران انجام شده است.

روش

این مطالعه در چارچوب یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی در سال 1397 و با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخت انجام شده است. حوزه های مورد ارزیابی در این مطالعه شامل (1) کفایت تعداد محل های تجمع ایمن، (2) پارامترهای موثر بر محل های تجمع ایمن، (3) کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران، (4) راهکارهای موثر بر کاهش خسارات، (5) توجه به ایمنی محل های تجمع ایمن و (6) مدیریت بحران بود. 

یافته ها

 80 نفر از کارشناسان حوزه مدیریت بحران در این مطالعه شرکت نمودند (63 مرد و 17 زن). نتایج ارزیابی کارایی محل تجمع ایمن بر اساس 6 حوزه مورد ارزیابی نشان داد بیشترین مقادیر به دست آمده به ترتیب مربوط به کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران (65/0±88/3)، پارامترهای موثر بر محل های تجمع ایمن (75/0±78/3) و توجه به ایمنی محل های تجمع ایمن (69/0±74/3) بود. بعلاوه، یافته های تحلیلی نیز نشان داد که اختلاف معناداری با مقدار معیار وجود دارد (001/0>p).

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه بیانگر این بود که محل های تجمع ایمن مورد مطالعه دارای تعداد کافی بوده و همچنین بر اساس پارامترهای دانسیته جمعیت و سیستم اطلاعات جغرافیایی تعیین شده است. بعلاوه، این نتایج می تواند به عنوان یک مبنا برای تصمیم گیری های مدیریتی و کلان مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
516 -520
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.