تاثیر مراقبه عشق ورزی-مهربانی بر کارکردهای اجرایی و بهزیستی روان شناختی سالمندان

پیام:
چکیده:
مقدمه

افزایش جمعیت سالمند پیامدهای اقتصادی-اجتماعی برای ایران دارد. یکی از مشکلاتی که سالمندان با آن مواجه هستند کاهش توانایی های شناختی و کارکردهای اجرایی است که می تواند مشکلات عدیده ای در زندگی روزمره آن ها ایجاد کند. هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثر مداخله مراقبه عشق ورزی-مهربانی بر کارکردهای اجرایی و بهزیستی روان شناختی سالمندان 74-65 سال بود.

مواد و روش ها

در یک طرح تجربی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل که در زمستان 97 در شهر تهران انجام شد، 50 سالمند 74-65 ساله به طور تصادفی در گروه های کنترل و آزمایش قرار داده شدند. بر روی همه آزمودنی ها آزمون ادن بروک، آزمون کارکردهای اجرایی و آزمون بهزیستی روان شناختی ریف اجرا شد، سپس در گروه آزمایش، مداخله عشق ورزی-مهربانی اجرا شد و آزمون کارکردهای اجرایی و بهزیستی روان شناختی به عنوان پس آزمون تکرار شدند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد گروه آزمایش در متغیر های توجه (340/58F=، 001/0p<، 632/0η2=)، حافظه فعال (959/11F=، 001/0p<، 260/0η2=)، انعطاف پذیری شناختی (823/15F=، 001/0p<، 318/0η2=)  و بهزیستی روان شناختی (846/18F=، 001/0p<، 357/0η2=) بهبود های معنی دار داشتند. در متغیر های سرعت پردازش و حل مسئله تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج می توان نتیجه گیری کرد که آموزش مراقبه عشق-ورزی مهربانی به سالمندان و انجام آن می تواند بر بهزیستی روان شناختی و کارکردهای اجرایی موثر باشد و انتظار می رود بر کیفیت زندگی سالمندان اثرات مثبتی بگذارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078197 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.