اثر تغذیه گونه های جلبکی Isochrysis galbana و Pavlova lutheri به صورت ترکیبی و جایگزین با Chaetoceros mulleri بر رشد و بازماندگی لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

پیام:
چکیده:

تغذیه از مهم ترین مسائل صنعت تکثیر و پرورش محسوب می شود. این تحقیق به منظور بررسی رشد و بازماندگی لارو میگوی سفید غربی (L. vanname) از طریق تغذیه ریزجلبک های I. galbana  و  P. lutheri  به صورت ترکیبی و جایگزین C. mulleri مردادماه سال 1395 در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان به مدت 16 روز از مرحله زوآ1 تا پست لارو 10 انجام شد. این آزمایش دارای 6 تیمار (3 تیمار تغذیه تک گونه ای و 3 تیمار تغذیه ترکیبی) بود. پایان هر مرحله بازماندگی و طول اندازه گیری و تست شوری PPT 45 و 53 در انتهای دوره انجام گرفت. نتایج نشان داد بالاترین بازماندگی 10PL به تیمار C (% 72) و کمترین آن به تیمار B (% 47) تعلق داشت که اختلاف معنی دار نبود (05/0 ≥ P). همچنین بیشترین و کمترین طول لاروها به تیمار F (02/8) و تیمار B (23/7) تعلق داشت (05/0 ≤ P). بالاترین درصد بازماندگی در تست شوری های (PPT) 45 و 53 به ترتیب % 98 در تیمار E و % 98 در تیمار F بود. بازماندگی در تمامی تیمارها اختلاف معنی داری نداشتند (05/0 ≤ P). بنابراین C. mulleri به عنوان گونه اصلی تغذیه مراحل لاروی میگوی وانامی لازم و I. galbana می تواند در کنار آن جهت افزایش ارزش غذایی استفاده شود تا بتوان کیفیت و فاکتورهای رشد لارو را بهبود بخشید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078509 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.