تاثیر عصاره فلفل قرمز (Caspicum annum) بر تحریک ایمنی، فراسنجه های خونی و رشد بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

پیام:
چکیده:

مطالعه حاضر با هدف تاثیر عصاره فلفل قرمز بر رشد، فراسنجه های خونی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی اولیه 10/0± 38/9 گرم در دوزهای 0، 25/0، 5/0 و 1 درصد فلفل در جیره به مدت یک ماه انجام گرفت. بیومتری و سنجش پارامترها در روزهای اول، پانزدهم و سی ام پرورش صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، بیشترین میزان افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار 5/0درصد مشاهده شد. پس از گذشت 15 روز، تغییرات معنی داری در تمامی پارامترهای خونی، (به جز گلوبولین)، میان تیمارهای مختلف مشاهده شد، به طوری که تیمارهای 25/0 و 5/0 درصد بالاترین میزان هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز و گلبول های سفید را داشتند (P<0.05). در انتهای دوره پرورش بیشترین غلظت پروتئین کل و درصد هماتوکریت در تیمار 25/0 درصد مشاهده شد. با گذشت زمان و افزایش غلظت عصاره فلفل قرمز، روند افزایشی در میزان لیزوزیم و کمپلمان دیده شد و بالاترین این مقادیر در ماهیان تغذیه شده با 1 درصد عصاره در انتهای دوره پرورش اندازه گیری شد (P<0.05). با توجه به این نتایج،  غلظت های 25/0 و 5/0 درصد عصاره فلفل قرمز در جیره به منظور افزایش وزن و قدرت دفاع غیراختصاصی قزل آلای رنگین کمان پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078510 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.