تاثیر پودر برگ حرا (Avecina marina) بر عملکرد رشد و بازماندگی میگوی جوان پاسفید غربی (Penaeus vannamei)

پیام:
چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر برگ حرا (Avecina marina) در جیره بر عملکرد رشد و بازماندگی میگوی جوان پاسفید غربی (Penaeus vannamei) صورت گرفت. میگوها با میانگین وزن 21/0 ± 26/5 گرم در 12 تانک 300 لیتری و به تعداد 40 عدد در هر تانک ذخیره سازی شدند و در قالب چهار تیمار شامل: صفر (شاهد)، 5/2، 5 و 10 درصد، پودر برگ حرا و هرکدام در 3 تکرار به مدت 90 روز غذادهی شدند. در طی دوره، شاخص های رشد (میزان افزایش وزن بدن، میزان افزایش طول کل، میزان افزایش طول و عرض کاراپاس) و درصد بازماندگی اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده ی افزایش میزان شاخص های رشد میگوهای تغذیه شده با سطوح مختلف برگ حرا نسبت به تیمار شاهد بود (05/0> P). در انتهای دوره، میگوهای تغذیه شده با سطح 10% پودر برگ حرا دارای بیشترین و میگوهای تیمار شاهد دارای کمترین میزان بازماندگی بودند (05/0>P)، اما بین تیمار 10% با تیمار %5/2 و 5% اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0P>). نتایج این تحقیق نشان داد که می توان برگ گیاه حرا در سطح 10% را، به عنوان مکمل در جیره غذایی میگوی پاسفید غربی توصیه کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078516 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.