بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف پای صاف

پیام:
چکیده:
مقدمه

با از بین رفتن و یا کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی در ناهنجاری کف پای صاف، بخش زیادی از نیروهای تماسی ناشی از وزن بدن به مفاصل بالاتر منتقل می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه توزیع وزن بر روی پاها و گشتاورهای خارجی عمل‌کننده بر مچ پا در افراد مبتلا به ناهنجاری کف پای صاف انجام گردید.

مواد و روش‌ها

جامعه آماری تحقیق را زنان دانشجوی 19 تا 25 ساله در دانشگاه الزهرای تهران تشکیل دادند. 12 نفر فاقد ناهنجاری در گروه شاهد و 37 نفر مبتلا به ناهنجاری کف پای صاف در سه گروه تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی اول مبتلا به کف پای صاف یک‌طرفه و گروه‌های تجربی دوم و سوم به ترتیب مبتلا به کف پای صاف دوطرفه ثابت و دوطرفه متحرک بودند. به منظور بررسی نحوه توزیع وزن بر روی پاها و گشتاورهای خارجی عمل‌کننده بر مچ پا، جابه‌جایی مرکز فشار پا در جهت داخلی- خارجی و قدامی- خلفی مورد محاسبه قرار گرفت. از فرس‌پلیت و 8 دوربین آنالیز حرکت جهت جمع‌آوری داده‌های مطالعه استفاده گردید. نرم‌افزارهای MATLAB و SPSS به ترتیب جهت محاسبه جابه‌جایی مرکز فشار پا و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها

گروه‌های تجربی دوم و سوم و شاهد به طور معنی‌داری از پای راست خود برای تحمل وزن بدن استفاده می‌کردند (01/0 > P)؛ در حالی که در گروه تجربی اول اختلاف معنی‌داری در توزیع وزن روی پای صاف و سالم مشاهده نشد. اختلاف معنی‌داری در میانگین جابه‌جایی مرکز فشار پا در جهت قدامی- خلفی بین گروه‌های تجربی و شاهد وجود نداشت. در گروه تجربی دوم، اختلاف بین میانگین جابه‌جایی مرکز فشار پا در جهت قدامی- خلفی زیر پای راست و چپ معنی‌دار بود (02/0 = P). در گروه تجربی سوم نیز اختلاف معنی‌داری بین میانگین جابه‌جایی مرکز فشار پا در جهت قدامی- خلفی زیر پای راست و چپ مشاهده گردید (04/0 = P).

نتیجه‎گیری

در زنان مبتلا به کف پای صاف دوطرفه، یکی از پاها بیشتر از پای دیگر تحت اعمال گشتاورهای خارجی قرار دارد و این پا هنگام قرارگیری در وضعیت ایستاده، مدت زمان بیشتری متحمل وزن بدن است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -265
لینک کوتاه:
magiran.com/p2079018 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.