ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با رشد فن آوری اطلاعات و توانایی آن در گرد هم آوردن مصرف کنندگان با نیرویی جدید، رویکرد ویروسی در بازاریابی دیگر نه یک انتخاب برای شرکت ها که بیشتر یک الزام محسوب می شود؛ اما باگذشت سال ها از به کارگیری بازاریابی ویروسی، درک دنیای بازاریابی از آن در ابتدای راه قرار دارد.هرچند پژوهش های پیرامون بازاریابی ویروسی به طور نسبی باکیفیت اند، اما بیشتر آن ها عمدتا پرتوی بر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی می اندازند و هیچ یک با ارائه چارچوبی جامع به بازاریابان کمک نمی کنند تا بتوانند کارزار بازاریابی ویروسی خود را از ابتدا تا به انتها طراحی کرده و آن را پیاده سازی کنند. هدف از پژوهش فعلی ارائه چارچوبی جهت طراحی کارزار بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران است تابه منظور درک و طراحی بهتر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی و همچنین روشی که این اجزا باید به منظور کسب نتایج مورد انتظار با یکدیگر ترکیب شوند، به کار گرفته شود. بدین منظور ابتدا با بررسی پژوهش های موجود در این حوزه با استفاده از روش فراترکیب، 148 کد استخراج شدند که در 23 مضمون و 13 دسته بندی طبقه بندی شده و در قالب چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کنندهارائه شدند، سپس به منظور اصلاح و بازبینی چارچوب استخراج شده از فراترکیب متناسب با محیط کسب وکار کشور ایران، با خبرگان صنعتی دارای تجربه در طراحی و اجرای کارزار بازاریابی ویروسی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و نتایج مصاحبه با روش تحلیل محتوا بررسی شده است و با استفاده از این نتایج، چارچوب نهایی پژوهش جهت طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
183 تا 209
لینک کوتاه:
magiran.com/p2079512 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!