اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری دیابت به عنوان یک چالش مهم بهداشتی مطرح است که به طور گسترده زندگی مبتلایان را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضر، به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و با گروه کنترل بود.  جامعه پژوهش بیماران مبتلا به دیابت بودند که به درمانگاه غدد مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک بیمارستان ولی عصر شهر زنجان و مراکز سرپایی ارائه خدمات به بیماران مبتلا به دیابت در شهر زنجان در سال 1398 مراجعه کرده بودند. 30 بیمار مبتلا به دیابت نوع یک به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بطور تصادفی ساده در دو گروه 15نفر در گروه آزمایش و  گروه کنترل قرار گرفتند.. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه رضایت از درمان دیابت" (DTSQ: Diabètes Trématent Satisfaction Questionnaire) و "پرسشنامه تبعیت از در درمان بیماران با بیماری مزمن" (Adherence Questionnaire in Patients with Chronic Disease) روایی و پاپایی ابزار ها در مطالعات قبلی تایید شده است. مداخله به روش مصاحبه انگیزشی گروهی در طول چهار جلسه درمانی 90 دقیقه ای به صورت هفتگی در گروه آزمایش انجام شد. در دو مرحله قبل و بعد از مداخله پرسشنامه ها توسط  بیماران تکمیل شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 تحلیل شد.

یافته ها

میانگین تبعیت از درمان در گروه آزمایش درپیش آزمون (20/90) و در پس آزمون (97/132) بوده است. میانگین تبعیت از درمان در گروه کنترل درپیش ازمون (40/75) و در پس آزمون (07/91) بوده است. مقایسه میانگین رضایت از درمان در گروه ازمایش درپیش ازمون (33/14) و در پس آزمون (60/27) و در گروه کنترل در پیش آزمون (87/14)  و در پس ازمون (40/15) بوده است. در تمامی متغیرهای پژوهش، بعد از کنترل نمرات پیش ازمون ان متغیر، مداخله اثر معنی داری بر نمرات پس ازمون داشته است (05/0 > P-value). اثر مداخله برای رضایت از درمان 86/0 و برای تبعیت از درمان 58/0 بود.

نتیجه گیری

 مصاحبه انگیزشی گروهی یک روش مداخله برای ایجاد تغییرات رفتاری مثبت  در جهت کنترل بهتر بیماری دیابت است. لذا پیشنهاد می شود کارکنان بهداشت و درمان و نیز روانشناسان در ارایه خدمات به بیماران از روش مصاحبه انگیزشی گروهی استفاده نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2079688 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.