تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

نتایج مطالعات حاکی از آن است که نحوه مراقبت پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و تداوم آن تاثیر مهمی در بهبودی سریع بیمار، کاهش طول مدت بستری، کاهش نیاز به عمل جراحی و ارتقاء رضایت بیمار دارد. در بین انواع روش های مراقبت پرستاری، روش مراقبت اولیه با حداکثر بیمار محوری و نیز تداوم مراقبت همراه است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از انجام آنژیوپلاستی عروق کرونر انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه مداخله ای تصادفی، 60 بیمار بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان رازی بیرجند، به روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه 30 نفر تقسیم شدند. بیماران گروه کنترل مراقبت معمول بخش را دریافت نمودند و برای بیماران گروه آزمون، مراقبت پرستاری اولیه بر اساس فرایند پرستاری اجرا شد. در زمان ترخیص پرسشنامه استاندارد رضایت بیمار (PSI) توسط بیماران تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد که میانگین نمره ی رضایت بیمار و حیطه های آن در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف آماری معناداری نداشت.

نتیجه گیری

با وجود اینکه نمره رضایت بیمار و ابعاد آن در گروه آزمون افزایش یافت اما این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنادار نبود. این نتیجه شاید مربوط به روش اجرای مراقبت پرستاری معمول در بخش و نیز محدود بودن زمان حضور بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بخش مراقبت ویژه قلبی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080000 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.