بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب زنان باردار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بارداری اغلب با مشکلات روانشناختی مختلف مانند اضطراب همراه می باشد اما این مشکلات اغلب نادیده گرفته شده و درمان نمی شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر میزان اضطراب مادران باردار در شهر سنندج انجام شد.

مواد و روش ها

روش تحقیق مطالعه حاضر نیمه تجربی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. 500 مادر باردار مراجعه کننده به درمانگاه های سطح شهر سنندج و بلوک زایمان بیمارستان بعثت با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر را تکمیل نمودند که از این تعداد،250 نفر اضطراب بالا داشتند، از میان آنان 50 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. گروه مداخله در 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس شرکت کردند اما گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. برای مقایسه متغیرهای کمی بین دو گروه از آزمون تی مستقل و وابسته و نرم افزار SPSS v.22 استفاده گردید.

یافته ها

درپژوهش حاضر 35% شرکت کنندگان مدرک ارشد و 40% مدرک دیپلم داشتند. 90% خانه دار بودند و میانگین سن ازدواج 95/60 + 4/24 و حدود 5/77% تمایل به زایمان طبیعی داشتند و میزان اضطراب آشکار و پنهان در 50% متوسط به بالا گزارش شده است. میانگین اضطراب آشکار در گروه کنترل از 9/45 به 8/49 (05/0p>) در گروه مداخله از 9/46 به 8/37 رسیده است (05/0p<)  و از نظر اضطراب پنهان در گروه کنترل میانگین از 9/42 به 8/47 (05/0p>) و در گروه مداخله از 9/44 به 8/38 رسیده است (05/0p<).  مداخله از نظر کاهش اضطراب آشکار بطور معنادار موثر بوده ولی از نظر اضطراب پنهان هرچند آنرا کاهش داده ولی معنادار نبوده است.

نتیجه گیری

با توجه به اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب مادران باردار می توان از این روش برای کاهش اضطراب مادر باردار استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080004 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.