تلفیق منطق فازی و الگوریتم ژنتیک به منظور مدیریت هزینه - زمان - کیفیت در واحدهای شالی کوبی مدرن شهرستان رشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فیزیک ظریف و حساسیت بالا در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید از یک سو و اهمیت کیفیت و نقش آن در ارزش افزوده محصول نهایی از سوی دیگر بیانگر اهمیت مدیریت سه شاخص کیفیت، هزینه و زمان در تولید برنج می باشد. لذا هدف از این مطالعه دستیابی به چیدمانی بهینه از روش های مختلف با کمترین هزینه، کمترین زمان و بالاترین کیفیت در فرآیند تبدیل می باشد. بدین منظور تمامی روش های ممکن برای هر مرحله از فرآیند تبدیل در واحدهای شالی کوبی مدرن بیان گردید و بازه ای از اعداد فازی برای آن ها در نظر گرفته شد. همچنین مدیریت ریسک نیز با اعمال برش های فازی بین صفر تا یک، جهت بررسی عدم قطعیت انجام شد. در گام بعد نیز با استفاده از الگوریتم های ژنتیک مبتنی بر دسته بندی نامغلوب (NSGA-II) و رتبه بندی نامغلوب (NRGA-II) مدیریت پروژه صورت پذیرفت. طبق نتایج، الگوریتم ژنتیک (NSGA-II) عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک (NRGA-II) در حل این مسئله از خود نشان داد و نهایتا در واحدهای شالی کوبی مدرن کمترین زمان، کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در شرایط قطعی (1=α) به ترتیب 22/22 ساعت، 8088170 ریال و 62 درصد به دست آمد.

زبان:
فارسی
صفحات:
927 تا 938
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080598 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!