اثر یوتروژستان خوراکی در مقایسه با ستروتاید جهت پیشگیری از افزایش ناگهانی پیش از موعد LH درسیکل IVF

پیام:
چکیده:
مقدمه

پروژسترون خوراکی به عنوان جایگزینی برای آگونیست و آنتاگونیست های GnRH برای جلوگیری از افزایش ناگهانی پیش از موعد LH در سیکل های ART پیشنهاد شده است. با این حال، اطلاعات موجود در رابطه با استفاده آن کم می باشد.

هدف

هدف از این مطالعه ارزیابی اثر یوتروژستان خوراکی در مقایسه با ستروتاید (آنتاگونیست GnRH) جهت پیشگیری از افزایش ناگهانی پیش از موعد LH در سیکل ART می باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 100 زن نابارور که تحت ART قرار می گرفتند و FSH نوترکیب (GonalF, Merck serono) با دوز 225-150 IU روزانه می گرفتند، به طور تصادفی جهت دریافت یوتروژستان 100 میلی گرم دو بار در روز (گروه مورد) یا پروتکل آنتاگونیست GnRH (گروه کنترل) از روز سوم چرخه تا روز هدف تقسیم شدند. Triggering با 10000 واحد hCG انجام شد زمانی که حداقل 3 فولیکول به قطر متوسط بالای 17    میلی متر رسیده بودند. جنین های قابل حیات در هر دو گروه برای انتقال بعدی کرایوپرزرو شدند. تعداد فولیکول های بالغ، تعداد جنین های منتقل شده و میزان بارداری بین دو گروه مقایسه شدند.

نتایج

گروه مورد بطور بارزی سطح پروژسترون بالاتری در زمان trigger، فولیکول های بالای 14 میلی متر بیشتری با فولیکول های بالغ بزرگتر، اووسیت های برداشت شده با میزان بالاتر جنین منتقل شده داشتند. افزایش اندکی در میزان بارداری در گروه مورد مشاهده شد که تفاوت بارزی بین دو گروه وجود نداشت. نکته مهم این مطالعه عدم مشاهده افزایش ناگهانی پیش از موعد LH در هیچ یک از گروه ها بر اساس اندازه گیری LH در روز trigger بود.

نتیجه گیری

یوتروژستان یک درمان جایگزین می باشد که می تواند میزان افزایش ناگهانی پیش از موعد LH را کاهش و پیامد باروری را افزایش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
41 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.