پاسخ های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تاتوره (Datura stramonium L) به سمیت کادمیوم

پیام:
چکیده:

فلزات سنگین از طریق منابع مختلف به دست انسان در اتمسفر منتشر می شوند. در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف کادمیوم (0، 75، 150 و 225 میلی گرم بر لیتر) بر پارامترهای مرفولوژیک و فیزیولوژیک تاتوره بررسی شد. نتایج نشان داد که در گروه تحت تیمار 225 میلی گرم بر لیتر کادمیوم، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی، طول ساقه، مساحت سطح برگ، میزان فتوسنتز خالص، شاخص پایداری غشا سلول، محتوای نسبی آب بافت به ترتیب به میزان 5/36، 75/11، 95/11، 75/63، 28/4، 25 و 29/11 درصد کاهش یافته است. میزان رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای کربوهیدرات های محلول در نمونه های تحت تیمار نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت در حالیکه افزایش معنی دار در میزان پروتئین کل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز مشاهده شد. بررسی الگوی پروتئینی بذر، باند های جدید و افزایش تراکم باند ها در الگوی پروتئینی نمونه آلوده را نشان داد که می تواند مربوط به سنتز پروتئین های سم زدای سلول باشد. نتایج، کاهش مقدار پروتئین کل و باندهای پروتئینی در تیمار 225 میلی گرم بر لیتر کادمیوم نسبت به سایر تیمارهای کادمیوم را نشان داد که احتمالا ناشی از مسمومیت دستگاه ترجمه در این غلظت کادمیوم است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که کادمیوم بر تاتوره اثر منفی داشته و با وجود عدم نیاز به این عنصر سنگین، جذب گیاه شده و موجب اثرات منفی بر عملکرد گیاه می شود. احتمالا تاتوره با تغییر در برخی پارامترهای فیزیولوژیک و تغییر در الگوی پروتئینی تا حدی توانسته در مقابل آسیب های ناشی از تنش آلودگی کادمیوم مقاومت نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080937 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.