قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال های 96-1394

پیام:
چکیده:
اهداف

متخصصان زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی قرار دارند. قصور پزشکی در این زمینه می تواند منجر به تبعاتی نظیر مرگ نوزاد و جنین، نقص عضو مادر، مرگ مادر و نقص عضو نوزاد شود. هدف این مطالعه، بررسی قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال های 96-1394 بود.

ابزار و روش ها

این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی روی 366 پرونده شکایت از متخصصان زنان و زایمان که طی سال های 96-1394 به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده بودند، به اجرا درآمد و داده های مربوط به مشخصات بیمار و پزشکان، نوع آسیب، علت و پیامد شکایت استخراج شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و آزمون مجذور کای مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

از 366 پرونده مورد بررسی، 90.7% پزشکان مورد شکایت، زن بودند و اعضای هیات علمی در مقایسه با سایر پزشکان کمتر مورد شکایت قرار گرفته بودند. اما نوع قصور پزشکی و آسیب منجر به شکایت بین پزشکان زن و مرد و با درجات علمی مختلف تفاوت معنی داری نداشت (0/05p>). 68.1% پرونده های شکایات، مربوط به بیمارانی بود که برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان های دولتی مراجعه کرده بودند و بین نوع قصور و محل درمان ارتباط معنی دار وجود داشت (0/05p<).

نتیجه گیری

 بیشترین علت قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان، از نوع بی احتیاطی است و بین خصوصیات دموگرافیک پزشکان شامل سن، جنس، درجه علمی و سابقه کاری با نوع قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده ها و نیز نوع آسیب وارده به بیمار ارتباطی وجود ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080962 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.