اثربخشی توانبخشی شناختی بر سرعت پردازش و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس - مطالعه نیمه تجربی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

بیماری مالتیپل اسکلروزیس شایع ترین نوع بیماری نورولوژیک است که معمول‏ترین علت ناتوانی است و می تواند توام با آسیب‏های شناختی باشد. علی رغم استفاده از پژوهش های مرتبط با توانبخشی‏ شناختی در بیماران دارای ام اس، هنوز نتایج شفاف و جامع وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی‏ شناختی بر سرعت و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی در بیماران مالتیپل‏اسکلروزیس انجام گردید.ابزار و

روش

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون و مرحله پیگیری با گروه لیست انتظار بر روی 32 نفر از مراجعین انجمن حمایت از بیماران ام‏اس انجام شد که به روش نمونه‏گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به‏طور تصادفی به دو گروه 16 نفری مداخله و لیست انتظار، تقسیم شدند. اعضای گروه مداخله به‏صورت فردی به مدت 12 جلسه در برنامه توانبخشی شناختی شرکت کردند. نمرات سرعت و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی هر دو گروه به کمک آزمون‏های ان-بک، فراخنای حافظه وکسلر، دسته‏بندی کارت‏های ویسکانسین و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران ام‏اس، گردآوری و با استفاده از روش‏های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس اندازه ‏های مکرر) تحلیل شدند.

یافته ها

یافته‏ ها نشان دادند به‏ غیر از حیطه فیزیکی کیفیت زندگی، میانگین نمرات آزمون ویسکانسین، وکسلر، زمان پاسخ آزمون ان‏بک، حیطه روانی کیفیت زندگی در طول زمان و در دو گروه مداخله و انتظار متفاوت هستند (05.0>P). بدین‏ ترتیب، عملکرد گروه مداخله در سرعت و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و حیطه روانی کیفیت زندگی، بهبودی معنی ‏داری را(05.0>P) در مراحل پس از آزمون و پیگیری نسبت به گروه انتظار، نشان دادند.

بحث و نتیجه‏ گیری

بر اساس این یافته ‏ها، توانبخشی شناختی، احتمالا بر سرعت و ظرفیت حافظه فعال، کارکرد اجرایی و کیفیت زندگی بیماران ام‏اس اثربخش است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
804 -818
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080972 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.