بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیر بهینه سازی شده

پیام:
چکیده:

این پروژه به منظور بررسی تاثیر سامانه های سطوح آبگیر با تیمارهای مختلف، در ذخیره سازی مطلوب رطوبت در پروفیل خاک چاله نهال، جهت استقرار و توسعه پوشش گیاهی مثمر به مدت 5 سال در استان کرمان به اجرا در آمده است. اندازه گیری و ثبت داده های رطوبت خاک در زمان های 1 روز بعد از بارندگی، 1 روز قبل از آبیاری، 1 روز بعد از آبیاری و هر 5 روز یکبار در طول دوره رشد گیاه، با استفاده از دستگاه رطوبت سنج TDR در عمق های 25، 50  و 75 سانتی متری چاله نهال برای هر یک از سامانه های سطوح آبگیر انجام گرفت. نتایج مقایسه میانگین درصد رطوبت خاک در تیمارهای مختلف نشان داد که در عمق 25 سانتی متری چاله نهال، تیمارها نقشی در تغییرات میزان رطوبت خاک نداشته اند. در عمق 50 سانتی متری خاک، بین تیمارهای مختلف در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنی دار وجود داشته است. در عمق 75 سانتی متری خاک، بین تیمارهای جمع آوری پوشش گیاهی سامانه با فیلتر سنگریزه ای و جمع آوری پوشش گیاهی سامانه بدون فیلتر سنگریزه ای در سطح احتمال 5 درصد و بین تیمارهای عایق نمودن بخشی از سطح سامانه با فیلتر سنگریزه ای و عایق نمودن بخشی از سطح سامانه بدون فیلتر سنگریزه ای در سطح احتمال 4 درصد تفاوت معنی دار وجود داشته است. بدین ترتیب استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران به ویژه سامانه عایق به همراه به کارگیری فیلتر سنگریزه ای جهت افزایش ذخیره رطوبت پروفیل خاک در ناحیه توسعه ریشه درختان مثمر در باغات دامنه ای توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2081562 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!