تاثیر شش هفته مکمل دهی آب هندوانه بر فعالیت آنزیم های CK و LDH و عملکرد ورزشی تکواندوکاران زن نخبه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

استفاده از مکمل های تغذیه ای، برای جلوگیری از فشارهای ناشی از فعالیت بدنی، به تعویق انداختن خستگی و حفظ عملکرد در هنگام مسابقه پیشنهاد شده است. هدف پژوهش حاضر، اثرات شش هفته مکمل دهی آب هندوانه بر فعالیت آنزیم های کراتین کیناز (CK) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) و عملکرد ورزشی تکواندوکاران زن نخبه می باشد.

مواد و روش کار

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی که از بین تکواندوکار زن نخبه 25 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب به صورت تصادفی یک سوکور در دو گروه مکمل (15 نفری) و گروه دارونما (10 نفری) قرار گرفتند. آزمودنی ها به مدت شش هفته 500 میلی لیتر نوشیدنی آب هندوانه (تقریبا حاوی 17/1 گرم ال سیترولین است) یا دارونما را حدودا یک ساعت قبل از تمرین تکواندو مصرف کردند. تمرین تکواندو شامل اجرای تمرین-های عمومی و اختصاصی تکواندو به مدت 90 دقیقه و به صورت سه جلسه در هفته بود. مقادیر CK، LDH و آزمون عملکرد ورزشی (VO2max) از هر دو گروه قبل و پس از پژوهش و میزان درد عضلانی در 24 و 47 ساعت پس از فعالیت ورزشی اندازه گیری شد.

یافته ها

براساس نتایج مصرف آب هندوانه به مدت 6 هفته باعث کاهش CK (001/0=P) و LDH (002/0=P)، کاهش درد عضلانی در 24 ساعت (001/0=P) و 47 ساعت (001/0=P) پس از فعالیت ورزشی و افزایش عملکرد ورزشی (001/0=P) شده است؛ تفاوت معناداری بین گروه تجربی و گروه کنترل در متغیرهای مذکور مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش حاضر شاید بتوان گفت به منظور جلوگیری از کوفتگی عضلانی تاخیری و افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران مصرف آب هندوانه قبل از اجرای فعالیت ورزشی سودمند است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
856 -866
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082174 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.