بررسی ارتباط بین توانمندی های بیمارستانی با توسعه گردشگری پزشکی در شهرستان یزد در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

گردشگری پزشکی به عنوان یک صنعت روبه رشد فرصت هایی برای کسب امتیاز رقابتی برای سازمانهای بهداشتی درمانی در استان یزد فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین توانمندی های بیمارستانی با توسعه گردشگری پزشکی در شهرستان یزد در سال1396 به انجام رسید.

روش بررسی

پژوهش توصیفی-مقطعی حاضر در سال 1396 بر روی 150 نفر از پرستاران و پزشکان سه بیمارستان یزد انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای روا و پایا مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه توانمندی های بیمارستانی در قالب 25 سوال بود. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، تی مستقل و آنوا صورت پذیرفت.

یافته ها

بررسی نتایج حیطه ها در بررسی میانگین و انحراف معیار نشان داد در بین 5 حیطه بالاترین و پایین ترین میانگین و انحراف معیار مربوط به حیطه های هزینه خدمات (98/0±88/3) و تجهیزات (63/0±5/3) بود. همچنین بر اساس رگرسیون خطی چندگانه تجهیزات بیشترین تاثیر را بر توسعه گردشگری پزشکی دارد (498/0= β) و جهت این تاثیر، مثبت و معنی دار بود.

نتیجه گیری

استان یزد از لحاظ پزشکی دارای پتانسیل های بسیار زیادی است، به همین دلیل شرایط ویژه ای در راستای توسعه گردشگری سلامت در این استان وجود دارد. در نتیجه می توان با انجام اقداماتی از جمله فراهم نمودن امکانات رفاهی برای بیماران و همراهان آنها، آموزش پرسنل بیمارستان، ایجاد برند برای استان در حوزه درمان، به ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی در سطح بیمارستان های استان کمک نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082450 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.