ریز ازدیادی رز (Rosa hybrid. cv. Maurossia) و مقایسه تشریحی اندام های رویشی در گیاهان باززایی شده و زراعی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

 گل رز (Rosa hybrid L.) از مهم ترین گیاهان زینتی و اقتصادی است که یکی از روش های نوین در تولید انبوه این گیاه کشت بافت است. در این تحقیق بعد از بهینه مراحل ضدعفونی سطحی ریزنمونه ها با هیپوکلریت سدیم، از محیط کشت MS به همراه غلظت های مختلف BA جهت استقرار ریزنمونه های استفاده شد. این طرح در سه تکرار و هر تکرار شامل 5 ریزنمونه به صورت طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. بیشترین درصد استقرار در غلظت mg l-1BA 0.2 مشاهده شد. سپس گیاهچه ها به منظور پرآوری به محیط کشت MS دارای غلظت های مختلف هورمون های BA، NAA و IAA انتقال یافتند. نتایج نشان داد بهینه میانگین شاخه در غلظت BA mg l-1 2 و IAA mg l-1 0.5به دست آمد. در بررسی اندام زایی غیرمستقیم، ریزنمونه های برگ به همراه دمبرگ به محیط کشت MS به همراه هورمون های BA و NAA با غلظت های مختلف به کاربرده شدند. بهینه درصد اندام زایی در غلظت 2 mg l-1BA و NAA mg l-1 1 مشاهده شد. همچنین گیاهچه ها به محیط ریشه زایی MS و MS/2 با هورمون های IBA و فلوروگلوسینول انتقال داده شدند. بهینه ریشه زایی در گیاهچه های انتقال یافته به محیط MS/2 و با غلظت هورمونی 1 mg l-1BA و 0.2 mg l-1Phl مشاهده شد. همچنین با توجه به اهمیت ریخت شناسی خانواده Rosaceae مطالعات تشریحی- تکوینی اندام های رویشی در 2 نمونه باغی و درون شیشه مقایسه و نتایج نشان داد که ساختارهای کلی در هر دو نمونه شباهت بسیاری دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082538 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!