شناسایی ژنتیکی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی جدایه های لاکتیکی بدست آمده از کره مسکه بر باکتری های بیماریزا استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا انتریکا

پیام:
چکیده:

کره مسکه یا کره تلمبی حاصل از ماست، کره سنتی مورد استفاده در جنوب خراسان است که دارای طیف گسترده ای از باکتری های لاکتیکی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی جدایه های لاکتیکی کره مسکه بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا انتریکا انجام گرفت. در این تحقیق، ابتدا با روش PCR، جدایه های لاکتیکی مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس از روش میکرودایلوشن به منظور ارزیابی فعالیت ضد میکروبی جدایه ها استفاده گردید. بلست توالی قطعات ژن S rDNA16 جدایه ها با توالی های ذخیره شده در پایگاه NCBI، منجر به شناسایی جنس های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، انتروکوکوس فاسیوم، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس دلبروکی و انتروکوکوس هیرا شد. نتایج ارزیابی فعالیت ضد میکروبی بر باکتری های بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا انتریکا نشان داد که همه جدایه ها قابلیت جلوگیری از رشد این دو پاتوژن را داشتند و درصد بازدارندگی آن ها بترتیب از 49/84- 46/55 و از 56/46- 55/5 درصد متغیر بود. همچنین نتایج نشان داد که جنس های لاکتوباسیلوس پلانتاروم B38، انتروکوکوس هیرا B224، لاکتوباسیلوس دلبروکی B37 از بالاترین درصد بازدارندگی بر استافیلوکوکوس اورئوس برخوردار بودند (P>0.05) و لاکتوباسیلوس پلانتاروم B38 به طور معنی داری (P<0.05) بالاترین درصد بازدارندگی بر سالمونلا انتریکا را از خود نشان داد. علاوه بر این نتایج مقایسه بازدارندگی جدایه های لاکتیکی نشان داد که میزان بازدارندگی تمامی جدایه ها در برابر استافیلوکوکوس اورئوس به شکل معنی داری از سالمونلا انتریکا بیشتر بود (P<0.05). بنابر این می توان از باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کره مسکه جهت مهار میکروارگانیسم های عامل بیماری و فساد استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082598 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.