بررسی اثر روش خشک کردن و نوع حلال بر خصوصیات آنتی اکسیدانی و ترکیب شیمیایی عصاره ی میوه انجیر معابد (Ficus religiosa)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به اثرات مضر آنتی اکسیدان های سنتزی استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی که عمدتا از منابع گیاهی استخراج می شوند، علاوه بر ایجاد پایداری در محصولات مورد استفاده موجب حذف اثرات نامطلوب رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان های سنتزی می گردد. در این تحقیق تاثیر روش های مختلف خشک کردن و نوع حلال بر میزان استخراج ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انجیر معابد مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا میوه ها به دو روش آون گذاری (دمای 40 و 60 درجه سانتی گراد) و مایکروویو (توان 400 و 700 وات) خشک شده و عصاره گیری با استفاده از دو حلال متانول و اتانول انجام گرفت. جهت بررسی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی عصاره های استخراج شده به ترتیب از دو روش فولین سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم استفاده شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی  عصاره های استخراج شده با استفاده از رادیکال های DPPH و ABTS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج دو آزمون DPPH و ABTS   نشان داد که کمترین مقدار IC50  در هر دو آزمون مربوط به روش خشک کردن با آون (دمای 60 درجه سانتی گراد) و استخراج با حلال متانول (غلظت  ppm 11/150 در آزمون DPPH و غلظت ppm 9/222 در آزمون ABTS) و بیشترین مقدار IC50  مربوط به نمونه خشک شده توسط مایکروویو با توان 400 وات و استخراج عصاره اتانولی (غلظت ppm 145/455 در آزمون DPPH غلظت ppm 1/500 در آزمون ABTS)  بود. همچنین بیشترین مقدار ترکیبات فنولی و فلاوونوئیدی مربوط به عصاره ی متانولی و خشک شده توسط آون با دمای 60 درجه سانتی گراد بود. این مقادیر برای ترکیبات فنولی و فلاوونوئیدی به ترتیب mg/g 1032 معادل گالیک اسید بر گرم عصاره  و mg /g 31/ 63 کوئرستین بر گرم عصاره بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082655 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!