مقایسه ی ویژگی های ضدمیکروبی و فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی-متیل سلولز حاوی ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

 افزودن محلول نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین باعث بهبود برخی از ویژگی های فیزیکی شیمیایی وضدکپکی فیلم های امولسیونی گردد.

هدف

هدف از این مطلعه تهیه ماکروامولسیون اسانس روغنی دارچین با استفاده از روش هموژنیزاسیون برش بالا و افزایش در مقدار انرژی ورودی به محلول امولسیونی، از طریق هموژنیزاسیون ترکیبی برش بالا-فراصوت، برای کاهش اندازه قطرات امولسیون به کم تر ازnm 100بود.

روش کار

هر دو محلول امولسیونی حاوی غلظت های 25/0، 5/0 و 1 درصد اسانس روغنی دارچین به محلول تشکیل دهنده فیلم به طور جداگانه اضافه شدند و فیلم های نهایی به روش کاستینگ (تبخیر حلال) تهیه گردید. ویژگی های ریزساختاری فیلم ها با استفاده از تصاویر میکروسکوپ اتمی (AFM)  مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون حرارتی، مکانیکی، پویا  (DMTA) برای بررسی مقاومت حرارتی فیلم ها استفاده گردید. به منظور آنالیزهای ضدمیکروبی فیلم ها از روش هاله ی عدم رشد استفاده شد.

نتایج

تصاویر حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی نشان دهنده پایداری بیشتر محلول نانوامولسیون در مقایسه با ماکروامولسیون در بستر فیلم امولسیونی بود، شاخص زبری فیلم نانوامولسیونی در بالاترین غلظت از اسانس روغنی nm) 86nm, Sq=80Sa=) تقریبا مشابه با فیلم کنترل بود ولی ناپایداری ماکروامولسیون اسانس روغنی دارچین در داخل بستر و در نتیجه مهاجرت به سطح فیلم در طی فرآیند خشک کردن، باعث ایجاد سطحی ناهموار گردید. ماهیت پلاستی سایزری اسانس روغنی دارچین و همچنین کاهش اندازه ی قطرات باعث کاهش بیشتر برهمکنش های بین زنجیره ای در بیوپلیمرگردید که در نتیجه ی آن دمای انتقال شیشه ای (Tg) و مدول ذخیره (E') براساس داده های آزمون حرارتی، مکانیکی، پویا کاهش بیشتری برای فیلم های حاوی نانوامولسیون در مقایسه با ماکروامولسیون نشان داد. کاهش در اندازه ی قطرات اسانس روغنی در محلول امولسیونی باعث افزایش دسترسی زیستی ترکیبات فعال ضدمیکروب اسانس دارچین گردید به گونه ای که شاخص ضدکپکی برای فیلم های ماکروامولسیونی حاوی % 1 اسانس روغنی دارچین در برابر آسپرژیلوس نایجرز و موکور راسموس به ترتیب از % 16/14 و 82/20 به % 81/18 و 25 در فیلم های نانوامولسیونی افزایش یافت.

نتیجه گیری نهایی

بهبود پایداری امولسیون در بستر فیلم امولسیونی نقش موثری در بهبود ویژگی های فیزیکی شیمیایی و همچنین اثرگذاری ضدمیکروبی داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.