مدل سازی ریاضی پالس های نیرومند سرعت زمین با رویکرد تجزیه طیفی و اثرات جهت داری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، شناخت پارامترهای اساسی لرزه شناسی مربوط به ساختارهای پالس گونه موجود در تاریخچه زمانی رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک، با هدف مدل سازی ریاضی بررسی شده است. پارامترهای مشخصه این ساختارهای پالس شکل، عبارت از دامنه، دوره و بازه زمانی متناظر آن هستند. با استفاده از این عوامل و جای گذاری آن ها در روند برازش تحلیلی مربوط به یک فرمولاسیون فرم بسته، مدل های ریاضی توصیف کننده پالس های مشخص سرعت حاصل شده که می توانند ویژگی های اصلی لرزه شناسی مربوط به رکوردهای حوزه نزدیک را به خوبی نمایش دهند. هدف از این مدل سازی، ایجاد گستره وسیعی از نگاشت های مصنوعی نیرومند و پرانرژی است که با توجه به معدود بودن رکوردهای حوزه نزدیک در بررسی عملکرد انواع سازه ها کاربرد دارد. محتوای فرکانسی (تواتر) رکوردهای ثبت شده در زلزله ها را می توان به دو بخش باند فرکانس های بالا و باند فرکانس های پایین تفکیک کرد. نتایج پژوهش های لرزه شناسی بیان گر آن است که نمود مشخص ترین ویژگی های رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک را باند فرکانسی پایین ایجاد می کند. همین موضوع باعث شده است که در روند مدل سازی فرم بسته نیز توجهات تحلیلی بیش تر به باند فرکانسی پایین صورت گیرد. بر این اساس، مدل های فرم بسته ریاضی حاصل از این روند نیز تطابق قابل قبولی با رکورد های نیرومند حوزه نزدیک داشته و ویژگی های طیفی اصلی را به خوبی نمایش می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
701 تا 726
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082899 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!